Právna poradňa


Ak už máte potenciálneho kupujúceho a potrebujete pomoc s finalizáciou predaja, môžeme vám ponúknuť pomoc pri žiadostiach v katastri nehnuteľností, v nadväznosti na prevod vlastníckeho listu, ako aj spracovanie potrebných zmlúv a žiadostí.
Zabezpečíme Vám vypracovanie všetkých druhov zmlúv podľa Občianskeho, správneho, obchodného či pracovného práva, práva bytu. Naše služby Vám vieme plnohodnotne zabezpečiť prostredníctvom advokátskej kancelárie.

Občianske právo

 • vymáhanie pohľadávok vrátane prípravy podaní na exekučné konanie
 • spracovanie všetkých typov občianskoprávnych zmlúv
 • spracúvanie právnych rozborov
 • poskytovanie právnych rád
 • zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi
 • náhrada škody a bezdôvodné obohatenie
 • zastupovanie klientov v dedičskom konaní
 • pozbavenie, obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
 • vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva manželov na čas po rozvode
 • osobný bankrot
 • rodinné právo – rozvod manželstva, úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (určenie výživného)
 • ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci

Obchodné právo

 • spracovanie všetkých typov obchodnoprávnych zmlúv
 • právne služby súvisiace s právom obchodných spoločností, najmä založenie, vznik, zmena, zrušenie a zánik obchodných spoločností, vrátane zastupovania klientov pred obvodným úradom živnostenského podnikania, obchodným registrom alebo inými orgánmi potrebnými na výkon podnikateľského oprávnenia
 • nekalá súťaž vrátane ochrany proti nekalej súťaži
 • vymáhanie pohľadávok vrátane prípravy podaní na exekučné konanie
 • právne služby súvisiace s nadobúdaním a postúpením pohľadávok vrátane prípravy zabezpečovacích inštitútov
 • zastupovanie klientov pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi

Právo nehnuteľností

 • vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv vrátane zmlúv súvisiacich s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam
 • zastupovanie klientov v katastrálnom konaní
 • vypracovanie a pripomienkovanie zmlúv týkajúcich sa vecných práv k cudzím veciam
 • vypracovanie a pripomienkovanie nájomných zmlúv k všetkým typom nehnuteľností

Pracovné právo

 • poskytovanie právnych služieb v súvislosti so vznikom alebo zánikom pracovnoprávnych vzťahov, najmä príprava pracovných zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti, skončenia pracovného pomeru a pod.
 • vymáhanie nárokov z neplatného skončenia pracovného pomeru
 • zastupovanie klientov pred súdmi a inými právnymi subjektmi

Správne právo

 • zastupovanie klientov vrátane prípravy podaní v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
 • zastupovanie klientov vrátane prípravy podaní v žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov, o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov, konanie proti nečinnosti orgánu verejnej správy a konanie o ochrane pred nezákonným zásahom orgánu verejnej správy