OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Obsah a účel dokumentu
V tomto dokumente sú obsiahnuté informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytovaných užívateľmi online služieb (ďalej len „Užívateľ “) webových stránok -www.realitnedomeny.sk (ďalej len „Portál“ ) a záujemcom o naše služby.
Účelom tohto dokumentu je zoznámiť Užívateľov s ich právami a poskytnúť im zrozumiteľné informácie o tom, ako bude s osobnými údajmi nakladané.

Vážime si Vašej dôvery, s ktorou nám svoje osobné údaje poskytujete. Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (skrátene „GDPR“) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 . Prevádzkovateľ prehlasuje, že dodržiava všetky pravidlá v súlade s vyššie uvedeným nariadením Európskej únie.


Prevádzkovateľ osobných údajov

Prevádzkovateľom je XARA EXPORT, s.r.o., IČO: 51433923, Sídlo: Vlčie hrdlo 1887/85, 821 07 Bratislava – mestská časť Ružinov, dátum vzniku 23. februára 2018, Zapísaná na Bratislava I, odd. S.r.o., vl.č.126363/B kontaktný e-mail: info@realitnedomeny.sk. Spracovávame registračné údaje, ktoré nám poskytnete pri zriadení užívateľského účtu súkromnej osoby, realitnej kancelárie alebo realitného makléra – e-mail, telefónne číslo, meno, priezvisko, fakturačné údaje, IČO, DIČ, ktoré si inzerenti zadali registrácii. Prístup do systému je chránený SSL certifikátom, vďaka čomu je komunikácia medzi systémom a užívateľom šifrovaná, a tým chránená proti prípadnému zneužitiu dát.

Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu
Pokiaľ pre spracovanie niektorých údajov pre konkrétne účely spracovania musíme mať váš súhlas, potom takéto údaje k danému účelu spracovávame len s vaším súhlasom. Údaje nám poskytujete zásadne dobrovoľne, avšak bez zadania údajov nutných pre generovanie zmlúv, inak by zmluvy nemohli byť generované. Údaje spadajú do kategórie „bežných osobných údajov“. Zvláštne kategórie osobných údajov („citlivé“ osobné údaje) nespracovávame. Doba spracovania osobných údajov je stanovená priamo príslušnými právnymi predpismi, ktoré nám ich povinnosť spracovania ukladajú.
Pokiaľ nie ste zatiaľ našim užívateľom a dáte nám svoj súhlas, budeme spracovávať vaše osobné údaje k zasielaniu obchodných noviniek – newsletteru o novinkách a zaujímavostiach v oblasti realít a práva a ponuky našich služieb a produktov. Predtým než nám súhlas udelíte, vás budeme informovať o tom, k akým údajom a k akému konkrétnemu účelu spracovania sa bude súhlas vzťahovať. Zasielanie obchodných noviniek na váš e-mail môžete vždy jednoduchým spôsobom ukončiť nastavením zasielania na váš účet, prípadne kedykoľvek odvolať na e-mail : info@realitnedomeny.sk alebo písomne na adresu spoločnosti. Oprávneným záujmom je ďalej priamy marketing. Pre zasielanie obchodných informácií budeme spracovávať osobné údaje. XARA EXPORT s.r.o. bude v tejto aplikácii spracovávať vaše osobné údaje – meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo – na základe nasledujúcich právnych titulov získaných pri registrácii bežného užívateľa, realitnej kancelárie, realitného makléra, pri ich vzájomnom kontaktovaní, vkladaní ponuky nehnuteľností, pri objednávaní kreditov a nastavení kreditného systému, pri editácii inzerátu a úprave osobných údajov. Tieto údaje nebudú poskytované ďalším subjektom.


Sprístupnenie osobných údajov iným osobám

So zabezpečením niektorých našich zmluvných alebo zákonných povinností nám pomáhajú ďalšie subjekty v pozícií spracovateľa. Jedná sa predovšetkým o poskytovateľov dátového úložiska a softwarových aplikácií, poskytovateľov IT a marketingových služieb. So spracovateľmi máme uzatvorené písomné zmluvy, v ktorých sú určené povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov, aby vaše údaje zostali v bezpečí. Osobné údaje budú sprístupnené príslušným a správnym orgánom, pokiaľ nám takúto povinnosť ukladá zákon /tzn. predovšetkým v prípade kontroly, pri ktorej je daný orgán oprávnený predloženie osobných údajov vyžadovať/.
Právo na prístup k osobným údajom – ide o právo na potvrdenie, že spracovávame vaše osobné údaje a pokiaľ áno, potom na prístup k týmto údajom a informáciám o ich spracovaní. Informácie vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr do 30 dní. V prípade mimoriadnej situácie, o čom by sme vás vopred informovali, najneskôr v lehote do 90 dní. Každé overenie sa musí vzťahovať len k osobe, ktorej sa to týka. Pokiaľ nebude vaša žiadosť obsahovať dostatočné informácie, vyhradzujeme si právo na doplňujúce informácie. Preto každé poskytnutie informácii len k vašej osobe, bude predchádzať procesom primeraného overenia vašej totožnosti. V prípade, že vaša žiadosť je bezdôvodná, opakuje sa, netýka sa vašej osoby alebo nie je nie je možné ju technicky /napr. z dôvodu zlyhania, poškodenia záložného systému/ či iným spôsobom získať, naším právom potom je zamietnutie vašej požiadavky na informácie. To isté platí aj pre telefonickú a podobnú komunikáciu.
Právo na opravu osobných údajov – ide o právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nepresné osobné údaje, ktoré sa vás týkajú.
Právo na výmaz osobných údajov (právo „byť zabudnutý“) V prípadoch stanovených zákonom alebo GDPR máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali vaše osobné údaje uvedené v GDPR čl.17, vrátane uvedenia výnimiek, kedy sa výmaz nevykoná.
Právo na obmedzenie spracovania, v prípade stanovených v čl.18 GDPR máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami.


Právo na prenosnosť údajov

Za podmienok stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získať svoje osobné údaje a preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi. Ak je to technicky vykonateľné, máte právo požadovať ich preniesť priamo inému správcovi.


Právo namietať

V prípade, kedy spracovávame vaše osobné údaje pre vopred určené účely, máte právo vzniesť námietku proti takému to spracovaniu, pokiaľ náš oprávnený záujem nebude prevažovať nad vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Pokiaľ je oprávneným záujmom priamo marketing, potom má vznesenie námietky vždy za následok ukončenie ďalšieho spracovania za účelom priameho marketingu.

Právo podať sťažnosť
Pokiaľ sa domnievate, že dochádza k porušovaniu vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR. Bližšie informácie nájdete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk .
Ďalšie dôležité informácie pre uplatnenie vašich práv

V prípade, že budete mať ďalšie dotazy k spracovaniu vašich osobných údajov u nás, môžete nás kontaktovať na e-maily info@realitnedomeny.sk .
Aktuálne znenie tohto dokumentu nájdete vždy na www.realitnedomeny.sk .
Toto znenie nadobudlo účinnosť dňom 20.12.2021

O zásadách používania súborov cookie

Tieto Zásady používania súborov cookie vysvetľujú, čo sú súbory cookie a ako ich používame, typy súborov cookie, ktoré používame, t. j. informácie, ktoré zhromažďujeme pomocou súborov cookie a ako sa tieto informácie používajú, a ako ovládať preferencie súborov cookie. Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a uchovávame vaše osobné údaje v bezpečí, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.Svoj súhlas s vyhlásením o súboroch cookie na našej webovej stránke môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolaťViac o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracúvame osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.Váš súhlas sa vzťahuje na nasledovné domény: www.realitnedomeny.sk

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa používajú na ukladanie malých kúskov informácií. Sú uložené vo vašom zariadení, keď sa webová stránka načíta do vášho prehliadača. Tieto súbory cookie nám pomáhajú správne fungovať, zvyšovať bezpečnosť, poskytovať lepšiu používateľskú skúsenosť a porozumieť tomu, ako webová stránka funguje, a analyzovať, čo funguje a kde je potrebné zlepšiť.

Ako používame cookies?

Ako väčšina online služieb, aj naša webová stránka používa cookies prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Súbory cookie prvej strany sú väčšinou potrebné na správne fungovanie webovej lokality a nezhromažďujú žiadne vaše osobné údaje.Súbory cookie tretích strán používané na našej webovej lokalite slúžia najmä na pochopenie toho, ako webová lokalita funguje, ako s našou webovou stránkou komunikujete, na zabezpečenie našich služieb, poskytovanie reklám, ktoré sú pre vás relevantné, a celkovo na poskytovanie lepšieho a vylepšeného používateľa. skúsenosti a pomôžu urýchliť vaše budúce interakcie s našou webovou stránkou.

Aké typy cookies používame?

Nevyhnutné: Niektoré súbory cookie sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať plnú funkčnosť našej stránky. Umožňujú nám udržiavať používateľské relácie a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne osobné údaje. Tieto súbory cookie vám napríklad umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu a pridať produkty do košíka a bezpečne zaplatiť.Štatistiky: Tieto súbory cookie ukladajú informácie, ako je počet návštevníkov webovej lokality, počet jedinečných návštevníkov, ktoré stránky webovej lokality boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje nám pomáhajú pochopiť a analyzovať výkonnosť webovej lokality. a kde to potrebuje zlepšenie.Marketing: Naša webová stránka zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookie sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré vám zobrazujeme, aby boli pre vás zmysluplné. Tieto súbory cookie nám tiež pomáhajú sledovať efektivitu týchto reklamných kampaní.Informácie uložené v týchto súboroch cookie môžu tiež použiť poskytovatelia reklám tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači.Funkčné: Toto sú súbory cookie, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám na našej webovej stránke. Tieto funkcie zahŕňajú vkladanie obsahu, ako sú videá, alebo zdieľanie obsahu webovej lokality na platformách sociálnych médií.Predvoľby: Tieto súbory cookie nám pomáhajú ukladať vaše nastavenia a preferencie prehliadania, ako sú napríklad jazykové preferencie, aby ste mali pri budúcich návštevách webovej stránky lepší a efektívnejší zážitok.
CookiePopis
cookielawinfo-checkbox-analyticsTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Analytika“.
cookielawinfo-checkbox-functionalSúbor cookie je nastavený na základe súhlasu so súbormi cookie GDPR na zaznamenanie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Funkčné“.
cookielawinfo-checkbox-necessaryTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbory cookie sa používajú na uloženie súhlasu používateľa s ukladaním súborov cookie v kategórii „Nevyhnutné“.
cookielawinfo-checkbox-othersTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Iné.
cookielawinfo-checkbox-performanceTento súbor cookie nastavuje doplnok GDPR Cookie Consent. Súbor cookie sa používa na uloženie súhlasu používateľa pre súbory cookie v kategórii „Výkon“.
viewed_cookie_policySúbor cookie je nastavený doplnkom GDPR Cookie Consent a používa sa na uloženie toho, či používateľ súhlasil alebo nesúhlasil s používaním súborov cookie. Neuchováva žiadne osobné údaje.

Ako môžem kontrolovať preferencie súborov cookie?

Ak sa neskôr rozhodnete zmeniť svoje predvoľby počas relácie prehliadania, môžete kliknúť na kartu „Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie“ na vašej obrazovke. Tým sa znova zobrazí oznámenie o súhlase, ktoré vám umožní zmeniť vaše preferencie alebo úplne odvolať váš súhlas.Okrem toho rôzne prehliadače poskytujú rôzne spôsoby blokovania a odstraňovania súborov cookie používaných webovými stránkami. Môžete zmeniť nastavenia svojho prehliadača tak, aby blokoval/vymazával cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako spravovať a odstraňovať súbory cookie, navštívte stránku wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.